SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „PUSZCZA PYZDRSKA” ZA ROK 2013

 

 

Styczeń:

- Uruchomienie strony internetowej www.puszczapyzdrska.com

Czerwiec-Wrzesień:

- Współpraca z PTTK, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i TK „Echo Pyzdr” przy organizacji XV Forum Publicystów Krajoznawczych. W ramach projektu Puszczę Pyzdrską wizytowała grupa ok. 50 publicystów oraz został opracowany (przez społeczników z terenu PP pod redakcją Pawła Andersa), a następnie wydany, przewodnik turystyczny Puszcza Pyzdrska – piękno do odkrycia”.

- Nawiązanie współpracy z niemiecką organizacją „Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej” i złożenie wspólnego wniosku o dotację na wykonanie filmu dokumentalnego o ostatnich świadkach historii olędrów oraz ksiązki o historii osadnictwa w PP.

Wrzesień:

- Wycieczka krajoznawcza dla członków LOT PP po PP

Październik:

- Udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu. Podczas targów LOT PP miał wspólne stoisko z TK EP.

- Praktyczne wykorzystanie wzornika zdobnictwa wyrobów rzemieślniczych poprzez pomalowanie przez Anię Markiewicz kufra we wzory typowe dla PP.

- Otrzymanie dotacji w wysokości 68000 zł. z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na zgłoszony projekt „Puszcza Pyzdrska – zachować pamięć”. *

Listopad:

- złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie konkursu architektonicznego mającego wyłonić projekty domów mieszkalnych nawiązujących do tradycji architektonicznej PP

Grudzień:

- Opracowanie koncepcji „Ekomuzeum doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej” i wystąpienie do ZPKWW z wnioskiem na wybudowanie 3 przystanków - muzeów i dwóch plansz informacyjnych.

- Wyrażenie opinii do strategii rozwoju turystyki Województwa Wielkopolskiego

 

* Projekt filmu dokumentalnego.

Tytuł roboczy: „ Ludzie z żelaznych domów ” Czas : 25’

 

O BOHATERACH FILMU

Olędrzy Puszczy Pyzdrskiej to pierwsi osadnicy, obszaru położonego między Pyzdrami a Kaliszem i Turkiem w Wielkopolsce. Pod koniec XVIII wieku założyli 50 wsi na terenie wydzierżawionym im przez polskich właścicieli ziemskich. Osadnicy olęderscy zagospodarowali tereny bagienne oraz pierwotne lasy tworząc wzorowe wspólnoty wiejskie z własnymi kościołami, szkołami, drogami i systemem irygacyjnym. W zdecydowanej większości pochodzili z Niemiec i byli wyznania ewangelickiego. Przybyli do Polski ze względów ekonomicznych, religijnych a także uciekając przed poborem do pruskiej armii. Rzeczpospolita Polska w tamtych czasach pomimo zewnętrznej słabości była państwem pełnym swobód gospodarczych, wolności osobistej i tolerancyjnym wobec innowierców. Mniejszość wśród olędrów stanowili Polacy wyznania katolickiego. Obie grupy zgodnie żyły ze sobą we wsiach olęderskich oraz z sąsiednimi wioskami polskimi przez ponad 200 lat. Olędrzy ulegali stopniowej asymilacji, czuli się obywatelami polskimi choć między sobą rozmawiali po niemiecku. Dzieci olęderskie i polskie chodziły do tych samych szkół często wspólnie budowanych, gdzie językiem wykładowym był język polski a język niemiecki był wykładany dla zainteresowanych. Coraz więcej było małżeństw mieszanych. II Wojna Światowa brutalnie zniszczyła tą wspólnotę. Po II wojnie światowej pozostali w Puszczy, mimo obaw represji związanych z ich niemieckim pochodzeniem i wyznawaną religią ewangelicką, nieliczni osadnicy i ich potomkowie. Dziesiątki tysięcy wyjechały. Historia ich życia jest historią współczesnej Polski, którą widzowie będą mieli szansę zobaczyć przez pryzmat wybranych indywidualnych losów bohaterów zarówno z Polski (z terenu Puszczy Pyzdrskiej) jak z Niemiec (emigranci i ich potomkowie).

O FILMIE

Film ma zebrać relacje ostatnich żyjących osadników olęderskich i osób ich znających o życiu olędrów w Puszczy Pyzdrskiej. W treści filmu zawarte będą obok wątków historii osobistych bohaterów, aspekty samoorganizacji ich wspólnot, a szczególnie aspekt samorządności w ramach której olędrzy budowali wspólnie kanały melioracyjne, drogi, szkoły, kościoły oraz pomagali sobie nawzajem w trudnych sytuacjach życiowych. Ważnym wątkiem filmu będzie udokumentowanie cech charakterystycznych architektury olęderskiej Puszczy Pyzdrskiej, której niezwykłym wyróżnikiem są domy budowane z darniowej rudy żelaza. Całość filmu ma pokazać współczesnym mieszkańcom Puszczy Pyzdrskiej, że Polska (w tym także Puszcza Pyzdrska) jest krajem, w którym II wojna światowa i lata powojenne spowodowały gwałtowne zmiany, które przerwały ciągłość kształtowania środowiska kulturowego. Dziesiątki tysięcy osób zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. W ich miejsce osiedlili się przybysze mający często inne tradycje budowlane, gospodarcze oraz zwyczaje.

Mimo specyficznej kultury wykształconej na stosunkowo izolowanym obszarze teren Puszczy Pyzdrskiej nie był nigdy przedmiotem zainteresowań instytucji naukowych za wyjątkiem zlecanych przez lokalne organizacje pozarządowe od 2009 roku. Dotąd nie powstał żaden materiał dokumentujący życie ostatnich świadków czasów świetności Puszczy, a sami świadkowie ‘odchodzą” nie pozostawiając po sobie spuścizny w postaci spisanej historii czy wspomnień. Film będzie pierwszym zapisem dokumentalnym opowiadającym o losach ”ludzi z żelaznych domów”- osadników którzy tworzyli historię regionu. To ostatnia szansa żeby zdążyć utrwalić ich portret .

 

Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska"

 

Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska" odbędzie się dnia 15.03.2014r. o godz. 16.00 w siedzibie stowarzyszenia w Pyzdrach / Wójtostwo /.

Na zebranie zaproszeni są członkowie LOT PP oraz osoby lub przedstawiciele instytucji, które są zainteresowane działalnością LOT PP. W programie zebrania przewidziano sprawozdanie z działalności organizacji w 2013r. oraz ustalenie planu działań w 2014r.

 

Prezes Przemysław Kowalski

 

 

 

Grant dla LOT „Puszcza Pyzdrska”

Dnia 30.10.2013 r. Zarząd Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej przyznał dotację w wysokości 68 000 zł. dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację projektu „Puszcza Pyzdrska - zachować pamięć”.

Projekt będzie realizowany od 01.02.2014 do 31.12.2015r. w partnerstwie z niemieckim stowarzyszeniem Deutsches Kulturforum Oestliches Europa i Towarzystwem Kulturalnym „Echo Pyzdr”.

 

Celem projektu jest uratowanie pamięci o odchodzącym do historii świecie olędrów z Puszczy Pyzdrskiej. By uratować tą pamięć zaplanowano następujące działania:

- nagranie filmu dokumentalnego (opisującego historię osadnictwa olęderskiego) opartego na wywiadach realizowanych z olędrami i ich potomkami

- wydanie publikacji popularno-naukowej o historii osadnictwa na obszarze Puszczy Pyzdrskiej opartej na materiałach archiwalnych

- zorganizowanie 10 wystaw w placówkach edukacyjnych prezentującej wyniki projektu, w tym powstały film.

 

W związku z realizacją filmu proszę osoby znające olędrów mieszkających w Polsce i w Niemczech i chętnych do udzielania wywiadów, o podanie kontaktu do tych osób.

Przemysław Kowalski   608125267

 

 

PUSZCZA PYZDRSKA  NA  TARGACH POZNAŃSKICH  C. D. ....

 


alt

 

Podczas targów Tour Salon 2013 w Poznaniu ogłoszono wyniki konkursu XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. W kategorii: "Przewodniki" wyróżniono III miejscem w Polsce przewodnik turystyczny: "Puszcza Pyzdrska - piękno do odkrycia". Przewodnik został opracowany m.in. przez społeczników z obszaru Puszczy Pyzdrskiej (J. Buziak, P. Czajczyński, W. Kowalska, P. Kowalski, E. Markiewicz, Cz. Matyjak, M. Śmiecińska) pod redakcją Pawła Andersa. Przewodnik można otrzymać w siedzibie LOT Puszcza Pyzdrska.

.............................................................................................................................................................................

 


alt

 

 

Na stoisku podczas targów Tour Salon w Poznaniu (17 - 19.10.2013) prezentowany był kufer malowany w tradycyjne wzory z Puszczy Pyzdrskiej. Wzory ustaliła etnograf dr Justyna Górska-Streicher prowadząca badania na obszarze Puszczy Pyzdrskiej w 2012 roku. Wzornictwo typowe dla Puszczy opisane jest w zakładce: "Dizajn na ludowo". Kufer został pomalowany specjalnie na okolicznośc Tour Salon przez artystkę - plastyk Annę Markiewicz, mieszkankę Puszczy.

......................................................................................................................................................................